• Misja

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
     • Misja

     •     Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. dra Bernarda Sychty w Świeciu jest szkołą katolicką. Podstawę działalności szkoły stanowią zasady i wartości chrześcijańskie głoszone przez Kościół Katolicki. Szkoła przyjmuje i opiera się w swej działalności
      na myśli i nauce świętego Jana Pawła II na temat godności osoby.

           Podstawowym celem szkoły jest kształcenie i wychowywanie uczniów w oparciu o zasady personalizmu chrześcijańskiego – do odpowiedzialności za siebie i za innych oraz za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym. Proces wychowawczy w szkole opiera się na osobowej relacji nauczyciela i ucznia oraz na świadectwie życia dawanym wychowankom przez wszystkim pracowników szkoły.

           Wspierając rodzinę w wychowaniu dzieci – szkoła pragnie pomagać uczniom przejmować odpowiedzialność za własne życie i dalszy rozwój osobowy, w tym za kształcenie. Pragnie wspomagać w rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.